Norsk Standardmanual

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (Tek 10) bør tolkes. Den er ment som et verktøy til forenkling av prosjektering, planlegging og oppføring av trapp. Manualen er utarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter. Utgiver er www.trevare.noProsjektering

Det er den prosjekterende som har ansvar for å sette av tilstrekkelig plass til en trapp som oppfyller forskriftskravet, og som gir en god og sikker funksjon i bruk. Denne trappemanualen beskriver gjeldende regelverk, og gir anbefalinger som kan gi bedre løsninger enn det forskriften setter som minimumskrav.

Trappetyper:

Hovedtrapp
Hovedtrapp finnes både i bygg med tilgjengelig boenhet, og bygg med universiell utforming. Med hovedtrapp i bygg med tilgjengelig boenhet menes den trappen som benyttes mellom ulike plan som hovedatkomst til boenheter. Der det finnes flere likeverdige trapper, vil den som fremstår som mest sentral være å anse som hovedtrapp.

Intern trapp i boenhet
Trapp i bolig (enebolig, rekkehus, leilighet)

Andre trapper i bygg med hovedtrapp
Der det finnes flere trapper i tillegg til en hovedtrapp vil trappene som ikke er hovedtrapp ha enklere krav en hovedtrappen.


Vinduer og glass i trapperom

Dersom det er glass/vindu i trapperommet, må man gjøre tiltak for å forhindre skade på person ved sammenstøt eller fall. Høyden fra gulv, repo eller trinn opp til glass må være minimum 0,8m. Dersom høyden er mindre må glasset avskjermes, eller det må anvendes personsikkerhetsglass. Dette gjelder alle typer bygg.


Belysning, kontrastfarger og taktil merking

Trapperom skal ha god belysning. På hovedtrapper i bygg med krav om universiell utforming skal det være et taktilt farefelt foran øverste trappetrin og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Håndlist skal også ha luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfargen, og det skal være taktil merking med etasjeangivelse under håndlist i hver etasje.


Rehabilitering

Denne trappemanualen bygger på Teknisk forskrift utgitt i 2010 (Tek 10). Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal denne forskriften følges dersom arbeidet er søknadspliktig. Ved tiltak som ikke er søknadspliktig anbefales også at dagens forskrifter følges. Dersom det er umulig, må endringene som gjøres ikke føre til at bygningen blir ytterligere i strid med dagens forskrift.


Anbefalte trappemål

anbefalte trappemål

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. Vi har de siste årene sett en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger, forutsatt etasjehøyde maks 277cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyde bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.)


Krav til trapperom

Bygging av trapperom

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det "kubbes" med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt menyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150mm fra vekselkant.
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredager langs vekselkant (evt. sideveis avstivning).

Hva må være klart til måltaking?

 • Ryddig trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvar for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420

NB! Ekstra viktig å huske!

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapp.
 • Varmpumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp)

Rekkverk

Høyde:
Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9m i bolig. På balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal rekkverket ha en høyde på minimum 1,0m. Der høydeforskjellen er mer enn 10 meter over terreng, skal rekkverkhøyden være minimum 1,2m.

Handlist:
Det skal være handlist på begge sider i en trapp og håndlisten skal være plassert i en høyde på ca 0,9m over gulv/trinn. Der det er krav om håndlist i to høyder (hovedtrapp i bygg med universell utforming tilgjengelig boenhet) skal det i tillegg være en håndlist i høyde ca. 0,7m over gulv/trinn.

Åpninger:
Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75m være maksimum 0,10m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05m

Glass:
Dersom det benyttes glass i rekkverk skal det benyttes laminert glass. Kun ved nivåforskjeller under 0,5m vil det våre tilstrekkelig med herdet glass. Vanlig floatglass skal ikke benyttes.


Kriterier for vurdering av reklamasjoner

Prinsipper

For at det skal foreligge en mangel må denne kunne observeres. Observasjonen gjøres av partene i fellesskap. Ved uenighet kan uavhengig person benyttes.

Trappen er en bruksinnretning og samtidig en del av interiøret.

 • Observasjon av trappen i bruk gjøres ved at man går opp og ned trappen på en slik måte langs en bane som er naturlig for bruken og i forhold til plassering i rommet.
 • Trappen inspiseres fra siden ved at man står på gulvet nede, eventuelt oppe, hvis det er naturlig. Avstanden fra trappen eller den del av trappen man betrakter skal være minst 2,0m.
 • Undersiden inspiseres fra trappen under hvis slik finnes. Er det kun en trapp, inspiseres den som skissert over./li>

Lys er vesentlig for å kunne observere feil, og ved rett lyssetting kan man se det meste. Poenget er at lyset skal være naturlig og slik som trappen normalt vil bli sett. Lyssettingen skal derfor være som baklys, typisk 60W, matt glødelampe uten reflektor.

Hvis avviket kan observeres under disse betingelsene er det å forstå som en mangel og kvalifiserer for korrigerende tiltak fra leverandør.

Eksempler

Kvistgjennomslag kan variere alt fra en kraftig brun sirkel i hvite omgivelser, til en svak aning av litt mørkere farge hvis det betraktes på nært hold i sterkt sollys. Hvorvidt det foreligger et kvistgjennomslag i hvit maling slik at dette er en mangel, vil da avgjøres av om dette kan observeres under betingelsene som er gitt over.

Trapper er skreddersøm til det enkelte trapperom. Det betyr at man vet ikke på forhånd om plasseringen til alle hull som skal bores og skruer som skal brukes. Å bore og skru i trappen er en del av montasjen siden innfestingen ikke kan standardiseres. Tilsvarende er trappen laget av et materiale som beveger seg med temperatur og fuktighet. Selv om alle deler passer perfekt ved tilvirkning, kan det være nødvendig å bearbeide og pusse deler sammen under installasjon. Operasjoner som nevnt gjør det nødvendig å flikke overflatebehandlingen. Dette kan ha et omfang alt fra en liten flekk med maling i forbindelse med litt riving rundt et borehull - til full overmaling av en fremvange. Poenget er igjen om flikkingen er synlig under de betingelser som er nevnt over.

Forskjeller i glans er også en problemstilling hvor det er ulike syn. Slike forskjeller oppstår gjerne enten ved at deler er kjørt gjennom ulik prosess i fabrikken (maskinmalt med vannløselig UV og sprøytemalt med syreherdende) eller trappene er flikket under installasjon eller utbedring. Om glansforskjellen er for stor eller ikke kan avgjøres ved inspeksjon som antydet over.

Treverk er et naturmateriale der farge og strukturforskjeller er helt normalt. Treverk vil bevege seg med utvidelse og krymping i forhold til luftfuktigheten i rommet der det befinner seg. Normalt er luftfuktigheten innendørs lav på ettervinteren, og høy på høsten. Varmepumpe, varmekabler under trapp, og plassering av varme- og fuktkilder (frysebok, vaskemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder) under trapp kan påvirke trevirket med kraftig uttørking og ulik luftfuktighet over og under trappen. Som et resultat av dette kan det oppstå mindre sprekker og ujevnheter. Ved bevegelse i treverket kan det oppstå kneppelyder og knirk. Små tørkesprekker og knirk ansees ikke som reklamasjon. Dersom kunden selv overflatebehandler trappen er det risiko for at knirk kan forekomme.


Regeltabellen

NB! Bilde vises i større format sett fra større skjermer!
Altentativt kan du laste ned denne siden som PDF ved å klikke her!

Avrundet avslutning på håndlist betyr i følge NS 11001: Håndlistene skal føres til vegg, gulv, eller tilbake til håndlist for å unngå hekting

For trapper til fritidsboliger med én boenhet gjelder TEK10 § 12-16 første ledd bokstav a til d.

Trapp til hems/loft har krav dersom arealet er "måleverdig areal".


Toleranser

Trappedetalj/type avvik, tillatt avvik

 • Inntrinn, + 3mm
 • Opptrinn generelt, + 2mm
 • Opptrinn nederst, + 15mm
 • Opptrinn øverst, +5mm -10mm
 • Helning i trinnets lengderetning, 5 %(promilletegn, finn i tegnkart)
 • Helning målt i ganglinjen, 2mm
 • Overflateavvik (svanker og bulninger) målelengde inntil 1000mm, 3mm

NB!

Det er en forutsetning at vegger og gulv på forhånd er utført ihht. normalkrav om planhet og retningstoleranser for bygg i NS 3420.


Definisjoner

  Forklaring på ord og uttrykk


 • Trappeformelen:
  2 x opptrinn + 1 x inntrinn. Bør være 620mm + 20mm.
 • Ganglinje:
  Tenkt linje i avstand 300mm fra håndlist langs trappens ytre begrensning. Ganglinjen fungerer som konstruksjonslinje, og inntrinn måles langs denne linjen. Gangbuen følger en sirkelbue der trappen svinger. På repos har ganglinjen sammen avstand fra trappens indre begrensning som i trappeløp.
 • Indre ganglinje:
  Tenkt linje i avstand 300mm fra håndlist langs trappens indre begrensning. Brukes bare for trapper med trappebredde >1100mm.
 • Trappens indre begrensning:
  Trappebreddens begrensning på høyre side i en høyretrapp, og på venstre side i en venstretrapp.
 • Trappens ytre begrensning:
  Trappebreddens begrensning på venstre side i en høyretrapp, og på høyre side i en venstretrapp.
 • Høyretrapp:
  Trapp som svinger til høyre når man går oppover trappen.
 • Venstretrapp:
  Trapp som svinger til venstre når man går oppover trappen.
 • Pil som markerer retning:
  Når det tegnes en pil i grunnriss på en trappetegning angir den alltid retning oppover i trappen.
 • Nummerering av trinn:
  Når en trappetegning viser nummerering av trinn benyttes alltid nummerering med laveste tall nederst.
 • Inntrinn:
  Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen.
 • Opptrinn:
  Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.
 • Trinndybde:
  Horisontal avstand fra forkant til bakkant på trinnet.
 • Trinnlengde:
  Avstand fra vange eller sidekant (trinnets ytre synlige del) til vange eller sidekant målt langs trinnforkant.
 • Stusstrinn:
  Vertikal del som fyller åpningen mellom to trinn.
 • Stigningsvinkel:
  Helningsvinkel målt langs ganglinjen.
 • Trappebredde:
  Avstand måles fra utvendig side på en vangetrapp. På trapp med oppsala vange eller uten vange måles til ytterkant trinn.
 • Fri bredde:
  Avstand mellom håndlistene (Tek 10 definerer:
  til vegg)
 • Løpsbredde:
  Samme som trappebredde
 • Barnesikringslist:
  Vertikal del som begrenser åpningen mellom to trinn.

Bjørn's Trevarefabrikk A/S

Org.nr.: NO 937 220 545 MVA